2010 m.

  967 Akulionytė-Vosylienė Eglė Emigrantų iš Lietuvos sklaidos Airijoje tyrimas Krupickaitė Dovilė

  968 Aliulytė Raimonda Lietuvos užsienio prekyba su Baltijos jūros regiono valstybėmis ( 2000-2008 metais) Bražukienė Izolda Ona, docentė

  969 Alksnytė Aurelija Turizmo sektoriaus išvystymo ypatumai Lietuvos nacionaliniuose parkuose Burneika Donatas, docentas

  970 Andriuškevičiūtė Inga Vilniaus centrinės dalies želdynų analizė Prapiestienė Regina, docentė

  971 Braukylaitė Sigita Šeimų socialinės atskirties teritoriniai skirtumai Lietuvoje Dumbliauskienė Marytė, docentė

  972 Cironkaitė Snieguolė Vilniaus apskrities aplinkosaugos politikos teritorinis diferencijavimas Volungevičius Jonas

  973 Eismontaitė Agnė Nusikalstamumo analizė Lietuvoje erdvinės statistikos metodais (2008 m.) Beconytė Giedrė, docentė

  974 Gumovskaja Viktorija Europos žiemos turizmo arealų problemos Skorupskas Ričardas

  975 Karužaitė Justina Žemėlapių stilistinių parametrų ir jų reikšmės žemėlapių suvokimui tyrimas (turizmui skirtų žemėlapių pavyzdžiu) Beconytė Giedrė, docentė

  976 Kitovaitė Fausta Kaimyninių šalių įvaizdžio vaikų sąmonėje kartografinės išraiškos tyrimas Beconytė Giedrė, docentė

  977 Lašinskaitė Agnė Mažosios Lietuvos kultūrinis regionas Daugirdas Vidmantas, docentas

  978 Lengvenytė Eglė Vartojimo prekių kainų lygiai didžiuosiuose Lietuvos miestuose (2000-2008 m.) Burneika Donatas, docentas

  979 Mačionytė Rima Lietuvos miestų oro kokybės įtaka gyventojų sveikatai Prapiestienė Regina, docentė

  980 Meilutė Martyna Erozinių–akumuliacinių procesų intensyvumo vertinimas Nemunėlio upėje (tipinių atkarpų pavyzdžiu) Česnulevičius Algimantas, profesorius

  981 Mikalaikevičiūtė Agnė Dekolektyvizacijos proceso palyginamoji analizė Baltijos šalyse Mačiulytė Jurgita, docentė

  982 Mozūraitytė Justė Savivaldos politinio s ilumo teritorinė raiška Lietuvoje Tučas Rolandas

  983 Nemeikaitė Edita Lietuvos kraštovaizdžio raidos tendencijos Skorupskas Ričardas

  984 Nevedomskaitė DeimantėTrakų rajono savivaldybės teritorijos vystymo vertinimas tvarios raidos principų kontekste Volungevičius Jonas

  985 Niciūtė Silvija Antropogenizacijos ir renatūralizacijos santykio kaita miško kraštovaizdžio struktūroje (pajūrio miško pavyzdžiu) Veteikis Darijus

  986 Pažarauskaitė Eglė Miestų aplinkelių įtaka aplinkos kokybei (Lietuvos miestų pavyzdžiu) Prapiestienė Regina, docentė

  987 Rimkutė Irma Baltijos pajūrio ruožo Klaipėda–Būtingė užstatymo tendencijos Kavoliutė Filomena, docentė

  988 Savickas Tauras Alytaus miesto plėtros tendencijos Krupickaitė Dovilė

  989 Tenys Vytautas Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos geografiniai ypatumai Mačiulytė Jurgita, docentė

  990 Užomeckaitė Milda Danų kiaulių fermų įtakos probleminiai arealai Lietuvoje Jankauskaitė Margarita, docentė

  991 Valaitytė Fausta Erozinių–akumuliacinių procesų intensyvumo vertinimas Nevėžio upėje (tipinių atkarpų pavyzdžiu) Česnulevičius Algimantas, profesorius

  992 Vinciūnaitė Simona Protestantiškos kultūros teritorinė raiška Lietuvoje Daugirdas Vidmantas, docentas

  993 Zlatkutė Aušrinė Agrarinio kraštovaizdžio kaita Lietuvoje 1919 – 2009 metais Mačiulytė Jurgita, docentė

  2011 m.

  Bakalauro darbai:

  994 Augilius Vykintas Mažųjų hidroelektrinių poveikis aplinkai Vakarų Lietuvos regiono pavyzdžiu Vad. Jankauskaitė Margarita

  995 Bartašius Marius Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas Vad. Daugirdas Vidmantas,

  996 Buinovskis Jurijus Sirvėtos regioninio parko problemos ir konfliktai (Švenčionių rajono savivaldybės teritorija) Vad. Jankauskaitė Margarita

  997 Eitmantis Linas Krovinių vežimo Lietuvos autotransportu teritoriniai ypatumai Vad. Burneika Donatas

  998 Glavickas Tomas Miško kraštovaizdžio ypatumai Dainavos girioje Vad. Kavoliutė Filomena

  999 Gulbinas Justas Meškuičių seniūnijos kraštovaizdžio struktūros kaitos analizė (XIX a. pab. – XXI a. pr.) Vad. Veteikis Darijus

  1000 Ivanauskytė Eglė Rinkiminio aktyvumo dinamika 1992-2011 m. teritoriniu aspektu Lietuvoje Vad. Tučas Rolandas

  1001 Ivanovas PauliusLietuvos sporto infrastruktūros teritoriniai ypatumai Vad. Burneika Donatas

  1002 Jankauskaitė Virginija Rytų Aukštaitijos kultūrinis subregionas Vad. Daugirdas Vidmantas

  1003 Jasinavičiūtė Agnė Perspektyvinio Plinkšių regioninio parko steigimo problema Vad. Kavaliauskas Paulius

  1004 Juškaitė Sandra Užnemunės žemumos kraštovaizdžio kaitos ypatumai augalijos dangos kontekste Vad. Skorupskas Ričardas

  1005 Kazlauskaitė Gintarė Kempingų tinklo vystymo Lietuvoje perspektyvos ir problemos Vad. Kavaliauskas Paulius

  1006 Kižuk Roberta Druskininkų miesto rekreacinės infrastruktūros raidos ypatumai 20 a. 2-oje pusėje Vad. Skorupskas Ričardas

  1007 Kontrimavičius Julius Vilniaus miesto pasiekiamumo oro transportu Skandinavijos ir Baltijos šalių kontekste tyrimas Vad. Krupickaitė Dovilė

  1008 Marčiulynaitė Lina Užnemunės linijiniai kaimai šiandienos kraštovaizdyje kultūros paveldo aspektu Vad. Kavoliutė Filomena

  1009 Milutytė Justina Lietuvos pelkių teritoriniai sklaidos dėsningumai Vad. Prapiestienė Regina

  1010 Motiekaitė Monika Lietuvos kultūros paveldas Europos kultūrinio turizmo kontekste Vad. Prapiestienė Regina

  1011 Pachomovaitė Viktorija Vilniaus miesto apylinkių kultūrinio paveldo būklė ir jo panaudojimo rekreacijai sociogeografinė analizė Vad. Mačiulytė Jurgita

  1012 Paliulis Mindaugas Informacinės visuomenės vystymosi Lietuvoje teritorinės sklaidos ypatumai Vad. Beconytė Giedrė

  1013 Prėskienis Vilmantas Ištiesintų upių atkarpų vagų renatūralizacijos intensyvumo įvertinimas Vad. Česnulevičius Algimantas

  1014 Riaubaitė Viktorija Antropogenizacijos įtaka Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdžiui Vad. Veteikis Darijus

  1015 Rodevič Edvard Ukrainos geopolitinė analizė Vad. Tučas Rolandas

  1016 Saiminikaitė Simona Šventosios slėnio kraštovaizdžio struktūros kaita XX-XXI a. (atkarpoje tarp Jaros ir Virintos) Vad. Veteikis Darijus

  1017 Savickaitė Austė Lietuvos Respublikos socialinės – ekonominės raidos įtaka jos kartografiniam ištirtumui Vad. Pilipaitis Albinas Algirdas

  1018 Staugaitytė Simona Švietimo sistema Lietuvoje teritoriniu aspektu Vad. Dumbliauskienė Marytė

  1019 Šalkauskaitė Gerda Laisvosios ekonominės zonos reikšmė regionui ir jo plėtrai (Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos pavyzdžiu) Vad. Bražukienė Izolda Ona

  1020 Urbanavičiūtė Simona Lietuvos tautinis paveldas kaimo turizmo sodybose Vad. Skorupskas Ričardas

  1021 Urbštas Raimondas Sąnašavimo įtaka laivybai Nemuno žemupyje Vad. Kavoliutė Filomena

  1022 Venckus Paulius Baltarusijos Nacionalinio atlaso kartografinio dizaino analizė Vad. Dumbliauskienė Marytė

  1023 Zarembaitė Vaiva Alternatyvi energetika Baltijos valstybėse Vad. Bražukienė Izolda Ona

  2013 m.

  Bakalauro darbai:

  1044 Aleksandravičius Tadas Pramonės šakų kartografinės raiškos galimybės kompleksiniuose atlasuose doc. dr. M. Dumbliauskienė

  1045 Bartašiūtė Karolina Socialinė pensininkų apsauga Lietuvoje teritoriniu aspektu (2001-2011 m.)doc. dr. M. Dumbliauskienė

  1046 Bartašiūtė Viktorija Rytų kultūrinės tradicijos klubų teritorinė sklaida Lietuvoje doc. dr. D. Burneika

  1047 Bertašiūtė Nikė Aleksandra Specialių ekonominių teritorijų įtaka Lietuvos miestų vystymuisi prof. dr. D. Krupickaitė

  1048 Braukaitė Simona Kelmės rajono savivaldybės žemėnaudos struktūros kaita 1999-2010 m. doc. dr. D. Veteikis

  1049 Brazauskaitė Daiva Marija Kipro geopolitinė problema doc. V. Daugirdas

  1050 Čemalonskas Egidijus Lietuvos maisto pramonės teritorinė analizė doc. I. Bražukienė

  1051 Damaševičiūtė Agnė Kauno marių pakrantės performuojantys procesai prof. habil. dr. A. Česnulevičius

  1052 Grigužauskaitė Snieguolė Teritorinės kaimų bendruomenės šiandieniniame kraštovaizdyje (Gervėnų kadastrinės vietovės, Alytaus raj., pavyzdžiu) doc. dr. F. Kavoliutė

  1053 Gudelis Donatas Lietuvos gyventojų demografinės struktūros įtaka migracijų Lietuvoje teritoriniam pasiskirstymui prof. dr. D. Krupickaitė

  1054 Jankaitis Linas Aplinkkelių buferinių zonų žemėnaudos struktūros kaita Lietuvoje doc. dr. D. Veteikis

  1055 Janušaitė Justina Šiaurės Europos šalių elektorinės teritorinės struktūros dr. R. Tučas

  1056 Jurčiukonytė Gintarė Lietuvos kurortinių miestų ekonominės plėtros geografinė analizė doc. dr. D. Burneika

  1057 Kavaliauskaitė Milda Vilniaus miesto funkcinio zonavimo tyrimas dr. D. Krupickaitė

  1058 Kizalaitė Erika Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimas orientuotis naudojant maršruto artimoje aplinkoje schemą prof. dr. G. Beconytė

  1059 Krinickaitė Ieva Turizmo paslaugų verslo sistemos teritoriniai ypatumai Lietuvoje doc. dr. D. Burneika

  1060 Kruliauskaitė Eglė ALBA aljanso geopolitinė analizė dr. R. Tučas

  1061 Kurmilavičius Laurynas Oficialių valstybinių žemėlapių interaktyvaus modeliavimo galimybių analizė doc. dr. A. Bautrėnas

  1062 Lizdenytė Eglė Geomorfologinių procesų įtaka apgyvendintoms teritorijoms Ventos regioniniame parke prof. habil. dr. A. Česnulevičius

  1063 Savickaitė Ieva Suburbanizacijos įtaka gyventojų rinkiminei elgsenai (Vilniaus rajono pavyzdžiu) prof. dr. D. Krupickaitė

  1064 Skukauskaitė Inga Socialinių veiksnių įtaka teritoriniai Lietuvos moksleivių pažangumo sklaidai doc. dr. I. Bražukienė

  1065 Šiupinytė Rasa Žemės ūkio namdmenų dinamika Baltijos šalyse atkūrus nepriklausomybę doc. dr. J. Mačiulytė

  1066 Tamašauskaitė Lina Nedarbo terotorinės sklaidos analizė Lietuvoje (1990-2012 m.) doc. dr. M. Dumbliauskienė

  1067 Trapnauskaitė Agnė Baltijos jūros ekologinės būklės analizė Lietuvos teritoriniuose vandenyse doc. dr. R. Prapiestienė konsultantė doc. dr. M. Jankauskaitė

  1068 Tuskenytė Monika Neries upės taršos problemų analizė doc. dr. D. Veteikis

  1069 Vasiliauskas Darius Gaisrų erdvinės sklaidos Vilniaus mieste 2010-2012 m. tyrimas prof. dr. G. Beconytė

  1070 Vegytė Greta Lietuvos saugomų teritorijų tinklo raida (1988-2013) prof. habil. dr. P. Kavaliauskas

  1071 Viltrakis Motiejus Žemėnaudos struktūros pokyčiai Vilkaviškio rajono savivaldybėje 1999-2010 metais doc. dr. D. Veteikis

  Magistro darbai:

  161. Andriuškevičiūtė Inga Vilniaus miesto želdynų rekreacinio potencialo teritorinė diferenciacija doc. dr. R. Prapiestienė

  162.Eitmantis Linas Tiesioginių užsienio investicijų teritoriniai ypatumai Baltijos šalysedoc. dr. D. Burneika

  163.Gaveniauska EdvinasAlkoholinių gėrimų gamybos industrijos teritoriniai ypatumai Lietuvojedoc. dr. D. Burneika

  164.Gulbinas Justas Radvilų kultūrinės įtakos teritorinė raiška Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje doc. dr. V. Daugirdas

  165.Jasinavičiūtė Agnė Rekreacinių regioninių parkų problema Lietuvoje prof. habil. dr. P. Kavaliauskas

  166.Milutytė Justina Greito maisto restoranų tinklo Lietuvoje teritoriniai ypatumai doc. dr. D. Burneika

  167.Mineikaitė Eglė Verslo inovacijų įtaka regionų vystymuisi Lietuvoje prof. dr. D. Krupickaitė

  168. Pachomovaitė Viktorija Molinės architektūros išsaugojimo galimybės Lietuvoje doc. dr. R. Prapiestienė

  169. Saimininmkaitė Simona Žmogaus veiklos sričių atspindys oikonimuose (pagal bendrąjį gamtinį kraštovaizdžio pobūdį) doc. dr. D. Veteikis

  170. Skulskytė Eglė Austrijos ir Lietuvos imigracijos proceso palyginamoji geografinė analizė dr. R. Tučas

  171. Staugaitytė Simona Bendrojo ugdymo mokyklų teritorinė analizė Rytų Lietuvos daugiakalbėse savivaldybėse (1999-2012 m.) doc. dr. M. Dumbliauskienė

  172. Švydka Oksana Ekoturizmo vystymo galimybės Lietuvoje dr. R. Skorupskas

  173. Zarembaitė Vaiva Gyventojų užimtumo teritorinė sklaida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę doc. dr. I. Bražukienė

  2012 m.

  Bakalauro darbai:

  1024 Balevičiūtė Aistė  Renatūralizacijos pokyčiai Lietuvos kraštovaizdyje 1995-2010 m. vad.  Veteikis Darijus

  1025 Dačinskaitė Edita  Elektroninio planetų atlaso mokykloms projektas Vad. Beconytė Giedrė

  1026 Dainauskas Simonas Automobilių kelių avaringumo teritorinės sklaidos ypatumai Lietuvoje (1990-2011 metais) Vad.  Bražukienė Izolda Ona

  1027 Gedaminaitė Akvilė  Užstatymo tendencijos Kauno-Vilniaus ruože Vad.  Kavoliutė Filomena

  1028 Kutulytė Vilma Geografinis pasaulėvaizdis literatūroje Vad.  Kavaliauskas Paulius

  1029 Laibinienė Ieva  Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir jos apsaugos kartografinė raiška Vad.  Dumbliauskienė Marytė

  1030 Liciūtė Martyna Islamo paplitimas Europoje Vad.  Daugirdas Vidmantas

   1031 Meilutė Daiva  Atvykstamojo turizmo palyginamoji analizė Baltijos šalyse Vad.  Mačiulytė Jurgita

  1032 Nausėdaitė Eglė  Troškūnų girininkijos ekogeografinė analizė Vad.  Volungevičius Jonas

   1033 Piškinaitė Eglė Priemiesčio zonų žemėnaudos struktūros ypatumai (mažųjų miestų pavyzdžiu) Vad.  Veteikis Darijus

   1034 Ramanauskas Dalius  Rekreacinių išteklių panaudojimo galimybės Lietuvos-Lenkijos pasienyje Vad.  Skorupskas Ričardas

   1035 Rudokaitė Jurgita Elektorato geopolitinių preferencijų teritorinė raiška Lietuvoje Vad.  Tučas Rolandas

   1036 Savenkovaitė Aistė   Sūduvos kultūrinis regionas Vad.  Daugirdas Vidmantas

   1037 Šapokaitė Laura   Žydų kultūros paveldas Lietuvoje Vad.  Prapiestienė Regina

   1038 Tuskenytė Monika Neries upės taršos problemų analizė Vad.  Veteikis Darijus

   1039 Užkurėlytė Giedrė Vilniaus sodininkų bendrijų teritorijų transformacijos tendencijos. Vad.  Krupickaitė Dovilė

   1040 Vasilevskaja Violeta  Kraštovaizdžio vizualinės struktūros vertinimo metodikos taikymo ypatumai Vad.  Skorupskas Ričardas

   1041 Vaškelis Linas  ES paramos įtaka Lietuvos autokelių tinklo plėtrai Vad.  Burneika Donatas

  1042 Venskutė Irma  Šiaulių aplinkos apsaugos regiono paviršinio vandens telkinių būklė (2006-2010) Vad.  Prapiestienė Regina

   1043 Vilbrantaitė Danutė Vėjo jėgainės Lietuvos kraštovaizdyje: vizualinio vertinimo problema Vad.  Kavoliutė Filomena

  Magistro darbai: 

  149 Baranauskienė Viktorija  Lietuvos miestų sociolingvistiniai regioniniai ypatumai Vad.  Krupickaitė Dovilė

   150 Cironkaitė Snieguolė   Lietuvos rytinio ir pietinio pasienio savivaldybių teritorinės aplinkosaugos išvystymo ypatumai Vad.  Volungevičius Jonas

   151 Jarmalavičienė Sigita   Gyvenimo kokybės teritorinių skirtumų kompleksinio vertinimo metodologija (Lietuvos pavyzdžiu) Vad.  Dumbliauskienė Marytė

   152 Lašinskaitė Agnė  Istorinių regioninių parkų problematika Lietuvoje Vad.  Kavaliauskas Paulius

   153 Mikalaikevičiūtė Agnė  Lietuvos kulinarinio paveldo teritorinė analizė Europos Sąjungos kontekste Vad.  Mačiulytė Jurgita

   154 Mozūraitytė Justė  2000-2011 metų savivaldos rinkimų teritorinė analizė Vad.  Tučas Rolandas

  155 Nevedomskaitė Deimantė  Trakų rajono savivaldybės tvaraus vystymosi teritorinės diferenciacijos ypatumai Vad.  Volungevičius Jonas

   156 Ragauskaitė Laima Urbanistinių dykrų problema Vilniaus mieste  Vad.  Burneika Donatas

   157 Užomeckaitė Milda  Lietuvos mažmeninės prekybos teritorinė analizė (1990-2010 m.) Vad. Bražukienė Izolda Ona

   158 Valaitytė Fausta  Nevėžio upės slėnio rekreacinio potencialo analizė Vad.  Česnulevičius Algimantas

   159 Vinciūnaitė Simona  Rytų Lietuvos kultūrinė sritis Vad.  Daugirdas Vidmantas

   160 Zlatkutė Aušrinė  Alternatyvios veiklos žemės ūkiui vystymas Lietuvos kaimo vietovėse Vad.  Mačiulytė Jurgita

  2014 m.

  Bakalauro darbai:

  1072 Andrijauskaitė Šarūnė Nusikalstamumo lygio palyginamoji analizė Lietuvos didžiuosiuose miestuose 2000-2011 metais Doc. dr. Dumbliauskienė Marytė

  1073 Bagdžiūnaitė Deimantė Kabelių-Musteikos apylinkių kraštovaizdžio ypatumai Doc. dr. Volungevičius Jonas

  1074 Bielickas Linas Lietuvos prekybos su Lenkija 1990-2013 metais analizė Doc. dr. Bražukienė Izolda Ona

  1075 Bondzinskas Vaidas Biomasės naudojimo Lietuvos energetikoje ekonominė geografinė analizė Doc. dr. Mačiulytė Jurgita

  1076 Brazytė Alma Laidojimo tradicijų kaitos Lietuvoje regioniniai ypatumai I-XII amžiuje Lekt. dr. Tučas Rolandas

  1077 Bružaitė Svajūnė Miško kaip gamtinės ir kultūrinės vertybės problema Lietuvoje Doc. dr. Kavoliutė Filomena

  1078 Budrys Bronius ES parama ir žemės apželdinimo mišku teritorinė analizė 2007-2013 Doc. dr. Mačiulytė Jurgita

  1079 Bunikytė Rasa Šiaurės rytų Lietuvos aukštapelkių degradacijos problema Lekt. dr. Šimanauskienė Rasa

  1080 Iškauskaitė Greta Mitologinės vietos Žemaičių aukštumos kraštovaizdyje Lekt. dr. Tučas Rolandas

  1081 Kartanaitė Ada Lietuvos-Latvijos pasienio regiono gyventojų tautinės ir religinės sudėties kaitos ypatybės Doc. dr Daugirdas Vidmantas

  1082 Transporto tinklo modeliavimas Lietuvos Respublikoje Prof.dr. Beconytė Giedrė

  1083 Kavaliauskas Mantas Daugų ežero apylinkių ekologinė būklė Doc. dr. Jankauskaitė Margarita

  1084 Klimanskaitė Birutė Lietuvos lapuočių miškų transformacijos problema XX-XXI a. Dotnuvos ir Dzirmiškių girininkijų pavyzdžiu Lekt. dr. Šimanauskienė Rasa

  1085 Kliukaitė Justina Kraštovaizdžio urbanizacijos kaita 2005-2013 m. Vilniaus raj. sav. Prof.dr. Veteikis Darijus Veteikis Darijus

  1086 Misiūnienė Justina Lietuvos mokyklinių geografijos atlasų dizaino analizė Doc. dr. Dumbliauskienė Marytė, Docentė

  1087 Nurijeva Giunai Prancūzijos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos regioninių parkų palyginamoji analizė Prof.dr. Kavaliauskas Paulius

  1088 Palčiauskas Dainius Triukšmo sklaidos ypatumai Saltoniškių transporto mazge Doc. dr.Volungevičius Jonas

  1089 Pieškutė Ieva Vidurio Žemaičių aukštumos rekreacinių išteklių potencialas Lekt. dr. Skorupskas Ričardas

  1090 Pimpė Vytautas Lietuvos monofunkcinių žaliavinių gyvenviečių raida ir dabartinė būklė Doc. dr. Kavoliutė Filomena

  1091 Poškauskas Tautvydas Gyvenamojo fondo kaita Lietuvoje (2000-2012 m.) Doc. dr. Dumbliauskienė Marytė

  1092 Ralikauskaitė Laura Potvynių įtaka gyvenimo sąlygoms Nemuno deltoje Doc. dr Kavoliutė Filomena

  1093 Šakinytė Neringa Pasvalio rajono žemėnaudos struktūros kaita 1999-2013 metais Prof.dr. Veteikis Darijus

  1094 Šimkutė Eglė Pasvalio rajono savivaldybės dvarų parkai Doc. dr. Prapiestienė Regina

  1095 Šležaitė Gita Lietuvos sunkiai pasiekiamų vietovių kartografavimo problema Doc. dr. Bautrėnas Artūras

  1096 Šležaitė Jolita Miestų želdynų sistemos analizė (Šiaurės Lietuvos miestų pavyzdžiu) Doc. dr. Prapiestienė Regina

  1097 Šturaitė Aurelija Demografinės tendencijos Šalčininkų rajono savivaldybėje Prof.dr. Krupickaitė Dovilė

  1098 Švambarys Dominykas Lietuvos krovinių autotransporto paslaugų sektoriaus teritoriniai ypatumai Doc. dr. Burneika Donatas

  1099 Totorytė Vaida Lėvens upės baseino žemėnaudos pokyčiai 1950-2010 m. Prof.dr. Česnulevičius Algimantas

  1100 Valukonytė Agnė Vagysčių ir plėšimų koncentracijos židinių teritorinės sklaidos tyrimas Vilniaus mieste 2013 m. (prekybos centrų atvejo studija) Prof.dr. Beconytė Giedrė

  1101 Vitkutė Justina Lietuvos saugomų teritorijų pažintinių takų skaitmeninės informacijos optimizavimas Lekt. dr Bevainis Linas

  1102 Vojevodskytė Jolita Dainavos girios miško dangos kaita 1990-2013 m. Prof.dr. Veteikis Darijus

  Magistro darbai:

  174 Balevičiūtė Aistė Agrarinių teritorijų renatūralizacija smėlingųjų lygumų kultūriniame kraštovaizdyje 1995 – 2013 m. Prof. dr. Veteikis Darijus

  175 Jankovskaja Katažina Geografinio kraštovaizdžio raiškos ypatumai Lietuvos peizažinėje tapyboje Doc. dr. Dumbliauskienė Marytė

  176 Lingytė Ema Australijos ir Kinijos saugomų teritorijų tinklų formavimo ypatumai Prof.dr. Kavaliauskas Paulius

  177 Meilutė Daiva Rekreacijos vystymas Biržų regioniniame parke lokaliniu aspektu Doc. dr. Mačiulytė Jurgita

  178 Morkevičius Tautvydas Lietuvos didžiųjų miestų teritorijų technogenizacijos tendencijos Doc.dr. Krupickaitė Dovilė

  179 Piškinaitė Eglė Miestų kraštovaizdžio struktūros natūralumas (Lietuvos mažųjų miestų pavyzdžiu) Prof.dr. Veteikis Darijus

  180 Riaubaitė Viktorija ES paramos žemės ūkiui analizė teritoriniu aspektu Doc.dr. Mačiulytė Jurgita

  181 Rudokaitė Jurgita Lietuvos Žiemgalos regiono elektorinė struktūra Lekt. dr. Tučas Rolandas

  182 Šapokaitė Laura Teritoriniai zoonozinių ligų ypatumai Lietuvoje Lekt. dr. Šimanauskienė Rasa

  183 Vaškelis Linas Buvusių karinių teritorijų konversijos ypatumai Lietuvoje Doc.dr. Burneika Donatas