Mokslų daktarai

  G. Godienė

  G Godiene

  Giedrė GODIENĖ (1972 m.)
  Geografė
  Daktarė, jaunesnioji mokslinė bendradarbė
  El. paštas:

  MOKSLO KRYPTYS IR INTERESAI
  Mokslo sritys – Fiziniai mokslai & Socialiniai mokslai
  Mokslo kryptys – Visuomeninė geografija & Fizinė geografija ir kraštotvarka
  Interesai:
  1. Kraštovaizdžio geografija ir kraštovaizdžio architektūra
  2. Miestų geografija ir urbanistika
  3. Kraštovaizdžio politika, visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą

  TRUMPA MOKSLINĖS VEIKLOS SUVESTINĖ
  Daktaro disertacija:
  Užstatymo intensyvumo kaitos dėsningumai urbanizuotame kraštovaizdyje (Lietuvos miestų pavyzdžiu) (liet. k.) 2001 m. Fiziniai mokslai, Geografija (06P)
  Darbų apskaita: nedėsto

  PUBLIKACIJOS IR KITI DARBAI (nuo 2004 m.)
  STRAIPSNIAI
  Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose
  1. Kamičaitytė-Virbašienė J., Godienė G. (2015). Analysis of Legal and Theorethical Framework Creating the Methodology of Visual Pollution Assessment for Natural Landscapes. // Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering. KTU, 2015 Nr. 3(12), ISSN 2029-990 (print); ISSN 2335-2000 (online), p. 44-56.
  2. Kamičaitytė-Virbašienė J., Godienė G., Kavoliūnas G. (2015). Methodology of Visual Pollution Assessment for Natural Landscapes. // Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering. KTU, 2015 Nr. 4(13), ISSN 2029-990 (print); ISSN 2335-2000 (online), p. 83-91.

  KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

  1. Godienė G. (2013). Kraštovaizdžio politika Lietuvos savivaldybėse: padėtis ir iššūkiai. Kraštovaizdžio architektūra – iššūkiai ir prioritetai. Kraštovaizdžio architektūros forumo 2013 mokslo darbai. Vilnius, p. 77-89.
  2. Godienė G., Samuchovienė O., Braga A., Matijošaitienė I., Vitkienė J., Kamičiaitytė-Virbašienė J., Nemaniūtė-Gužienė J., Radvilavičius R. (2015). Kompleksinis požiūris į kelių kraštovaizdžio formavimą. Kraštovaizdžio architektūra – profesijos horizontai ir sinergija. Kraštovaizdžio architektūros forumo 2015 mokslo darbai. Vilnius, p. 217-230.

  TAIKOMIEJI MOKSLO DARBAI (SOCIALINĖS PLĖTROS DARBAI)
  1. LR aplinkos ministerijos leidinys „Europos kraštovaizdžio konvencija. Susiję tekstai.“ 2012 m. (sudarytoja, redaktorė, vedamojo straipsnio autorė) http://www.am.lt/VI/files/File/Darbotvarke/knyga%20-%20europos%20krastovaizdzio%20konvencija.pdf
  2. LR aplinkos ministerijos periodinio leidinio „Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė“ Nr. 1 ir 2. 2012 m. (sudarytoja, redaktorė, tekstų autorė) http://www.am.lt/VI/files/File/Darbotvarke/spaudai-krastovaizdzio%20pazinimas++++mazas.pdf
  3. LR aplinkos ministerijos leidinys „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams“ 2012 m. (bendraautorė) http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/internetui_Kr.%20gaires%20galutinis.pdf

  Mokslo studijos
  1. Vizualinio kraštovaizdžio monitoringo vykdymo rekomendacijos valstybinių parkų direkcijoms. Aplinkos ministerija. 2012. http://www.am.lt/VI/files/0.717339001347622556.pdf
  2. Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika. 2015 m. (užsakovas – Aplinkos ministerija) (antroji pagrindinė vykdytoja) http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/Vizualines%20tarsos%20nustatymo%20metodika.pdf
  3. Vilniaus miesto kraštovaizdžio gidas. Mokomoji medžiaga mokykloms. (užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė) 2015 m. (autorė, pagrindinė vykdytoja)

  Teisės aktai
  1. 2002-2013 m. : Lietuvos atstovė, atsakinga už Europos Tarybos Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimą, nacionalinių ataskaitų rengėja.
  2. 2007 m. kartu su kitais autoriais rengė ir tikslino Gamtinio karkaso nuostatus; iki 2013 m. metodiškai vadovavo gamtinio karkaso sistemos plėtotei Lietuvoje.
  3. 2005 m. Aktyviai prisidėjo rengiant LR Želdynų įstatymą (želdynų sistemos kūrimo nuostatos, bendrųjų kraštovaizdžio klausimų integravimas ir kt.)
  4. 2005 m. Aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos kraštovaizdžio politikos kryptis bei jų įgyvendinimo priemonių programą. 2009-2012 m vykdė šios programos įgyvendinimo stebėseną, rengė ataskaitas ir viešus svarstymus
  5. 2003, 2010 m. Valstybinio aplinkos apsaugos monitoringo programų (2005-2011 ir 2011-2017) kraštovaizdžio dalies autorė
  6. 2010-2011 m. Aktyviai dalyvavo rengiant Kuršių nerijos, saugomos kaip UNESCO objektas, teritorijų planavimo dokumentų lyginamąją analizę, moderavo Išskirtinės visuotinės vertės (IVV) aprašo rengimą nacionaliniu lygiu, parengė bendros su Rusijos Federacija Kuršių nerijos IVV projektą.
  7. 2011 m. Atliko nacionalinių ir savivaldybių teisės aktų analizę reklamos stendų derinimo prie kraštovaizdžio srityje ir parengė su tuo susijusius Reklamos įstatymo pakeitimus, rekomendacijas savivaldybių teisės aktų gerinimui (pagal šiuos pasiūlymus įstatymas 2012 m. buvo atitinkamai pakeistas)

  Teritorijų ir strateginio planavimo darbai
  1. 2011–2013m. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano techninės užduoties rengėja ir konsultantė , leidinio „Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas. Sprendiniai ir rekomendacijos“ konsultantė visuomenės da;lyvavimo klausimais
  2. Anykščių rajono kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas. 2014 m. (užsakovas – Anykščių rajono savivaldybė) (autorė, pagrindinė vykdytoja) 


  MOKSLO POPULIARINIMO STRAIPSNIAI 

  1. P. Kavaliauskas, G. Godienė. (2006). Actions for the Implementation of the Landscape Convention in Lithuania // Landscape quality objectives: from theory to practice: fifth meeting of the workshops for the implementation of the European Landscape Convention: proceedings. Girona, p. 25–31.
  2. 2012-2013 AM ir LGD Visuomeninio kraštovaizdžio suvokimo projekto „Laikas keičia Žemę“ idėjos autorė, katalogo vedamojo straipsnio autorė, parodos kuratorė. Rezultatai: http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/konkursai/katalogas%20visas%20su%20ISBN.pdf
  http://services.maps.lt/nuotraukos/index.html?appid=748498d5dc4e45d38f90a36637bd76c2