2000 m.

  718. I. Andros. Kartografinio vaizdo suvokimo formavimas vidurinėje mokykloje (kartografinio testo analizė). Vad. A. Česnulevičius.

  719. V. Baliukonytė. Lietuvos vidurio žemumos dvarų bei palivarkų parkų būklė ir perpektyvos. Vad. R. Prapiestienė

  720. I. Blažinskas. Apskrities centro ir rajono centrų pasiekiamumo vertinimas Utenos apskrities pavyzdžiu. Vad. R. Baubinas

  721. D. Daveinytė. Valstybinių parkų reklaminių turistinių žemėlapių dizaino palyginamoji analizė. Vad. M. Dumbliauskienė.

  722. I. Juršenas. Kauno miesto topografinio plano M 1: 20 000 projektas. Vad. D. Mardosienė

  723. K. Martišauskienė. Geografinė išvykstamojo turizmo analizė. Vad. R. Baubinas

  724. G. Martišauskas. Stelmužės kulto pastatų kartografinės informacijos konversija GIS aplinkoje. Vad. A. Pilipaitis.

  725. R. Kulevičiūtė. Žemėvaldos ribų transformacija agrariniame kraštovaizdyje. Vad. J. Milius.

  726. L. Litvinaitė. Regioniniai darbo išteklių pokyčiai posovietmečiu. Vad. R. Baubinas

  727. G. Paltanavičiūtė. Lietuvos Romos katalikų bažnyčios teritorinė organizacija. Vad. V. Daugirdas.

  728. M. Paukštė. Švenčionių aukštumos glaciomorfologijos bruožai Švenčionėlių – Švenčionų atkarpoje. Vad. V. Davreckas; R. Morkūnaitė

  729. K. Peldžiūtė. Lietuvos kartografinio vaizdo tikslumo XVI a., XVIII a., XIX a. žemėlapiuose įvertinimas. Vad. A. Česnulevičius.

  730. J. Randytė. Kartografinio metodo taikymas Ūlos slėnio raidos interpretacijai. Vad. A. Pilipaitis; R. Morkūnaitė

  731. G. Ranonis. SURFER kompiuterinės programos panaudojimas kuriant trimatį fliuvalinio reljefo modelį (Ventos upės pagrindu). Vad. A. Bautrėnas.

  732. D. Liutikas. Katalikiškos piligrimystės Lietuvoje sociogeografinė analizė. Vad. V. Daugirdas

  733. I. Sapkaitė. Vilniaus Naujamiesčio seniūnijos želdynų ekologinės būklės vertinimas. Vad. R. Prapiestienė; A.Statkevičius

  734. J. Selezniova. Ūkinės veiklos sąlygos Lietuvos pasienio teritorijoje. Vad. D. Burneika.

  735. R. Skorupskas. Lietuvos Limnoglacialinių ir fliuvioglacialinių nuogulų tekstūrų sedimentologinė analizė. Vad. V. Dvareckas.

  736. J. Vilnonytė. Vienkiemių transformacijos XX amžiuje. Vad. J. Milius.

  737. J. Volungevičius. Dubysos slėnio morfogenetinių kompleksų įtaka šiuolaikiniams dianminiams procesams. Vad. V. Dvareckas, F. Kavoliute.

  738. G. Zenevičius. Skaitmeninių žemėlapių generalizacija (Lietuvos skaitmeninio hidrografijos žemėlapio M 1: 1 000 000 generalizacijos pavyzdžiu). Vad. Vad. A. Pilipaitis.

  739. J. Žekonytė. Nepilnamečių nusikalstamumas Vilniaus mieste. Vad. V. Daugirdas

  2001 m.

  740. J. Akevičiūtė. Aplinkos kokybės apsauga Lietuvoje
  vyr. asist. R. Prapiestienė

  741. D. Alesiutė. Kretingos ir Šilutės urėdijų miškų ekogeografinė analizė
  prof. V. Valenta

  742. I. Bartkevičiūtė. Autotransporto tarša Lietuvos magistraliniuose keliuose
  vyr. asist. M. Jankauskaitė

  743. M. Bernotaitė. Kompleksinė palyginamoji Ūlos atodangų analizė fotogrametrinio metodo pagrindu
  doc. A. Pilipaitis, dr. R. Morkūnaitė

  744. L. Bevainis. Morfologinių darinių kartografavimas naudojant “Surfer” programos pagalbą
  prof. A. Česnulevičius

  745. V. Gavriliuk. Lietuvos medžiojamosios faunos būklė ir apsauga
  prof. V. Valenta

  746. R. Giliūnaitė. Lietuvos geležinkelių transporto sistemos erdvinė raiška
  asist. D. Burneika

  747. A. Gulijeva. Ūkio struktūros kaitos skirtumai didžiuosiuose Lietuvos miestuose 1990 – 2001 metais
  asist. D. Burneika

  748. A. Jakniūnaitė. Žemės kosminiai vaizdai internete: suradimo, gavimo bei interpretacijos galimybių analizė
  prof. A. Česnulevičius

  749. G. Kaušylaitė. Socialinė įtampa ir jos raiška demografiniuose procesuose
  prof. P. Kavaliauskas

  750. J. Lukštaitė. Agrarinės žemėnaudos kaita kalvotame kraštovaizdyje
  doc. J. Milius

  751. A. Marcinkėnaitė. Gyventojų skaičiaus ir gyvenviečių sistemų kaita Lietuvos retai apgyvendintose teritorijose 1979 – 2000 m.
  doc. R. Baubinas

  752. A. Mikalonytė. Gruntinio vandens kokybės apsauga Lietuvoje
  vyr. asist. R. Prapiestienė

  753. G. Mizeikytė. Lietuvos miškų naudojimas ir jų apsauga 1998 – 2000 metais
  vyr. asist. R. Prapiestienė

  754. N. Norvaišaitė. Baskų šalies problema: politinė geografinė analizė
  doc. R. Baubinas

  755. A. Paplauskaitė. Žemės ūkio taršos aplinkai kaita ūkio pertvarkos laikotarpiu
  vyr. asist. M. Jankauskaitė

  756. V. Patalavičiūtė. Arc View 3.0 A ir PC Map 10.5 kompiuterinių programų galimybių techninėjr kartografijoje analizė
  doc. A. Pilipaitis

  757. Ž. Pečiokaitė. Aplinkos kokybė stacionarių taršos šaltinių poveikyje
  vyr. asist. M. Jankauskaitė

  758. E. Portapaitė. (Petrauskienė). Rekreacijos įtakos Kuršių Nerijos nacionalinio parko aplinkai analizė
  Prof. P. Kavaliauskas

  759. G. Kasa (Sabonienė). Elektrėnų miesto raidos geografinė analizė
  doc. R. Baubinas

  760. E. Sinickaitė. Kaimo turizmo vystymasis Lietuvoje
  vyr. asist. J. Mačiulytė

  761. A. Šostakienė (Aleksandravičiūtė). XIX amžiaus militaristinių atlasų kartografavimo būdų analizė (VU retų spaudinių saugykla)
  prof. A. Česnulevičius

  762. R. Kanapelkaitė (Viliuvienė). Kultūros paveldo objektų erdvinio vaizdo rekonstrukcija jų inventorizacinės medžiagos pagrindu
  (Kėdainių minareto pavyzdžiu)
  doc. A. Pilipaitis

  763. N. Žukauskaitė. Kartografinių kūrinių apsauga ir atsparumas
  dok. A. Bautrėnas

  2003 m.

  791. L. Balčiūnaitė. Šiaurės Airijos teritorinis konfliktas: Geografinė analizė. Vad. V. Daugirdas.

  792. A. Barauskas. Sunkiai naikinamos atliekos: poveikis aplinkai, tvarkymas Lietuvos regionuose. Vad. M. Jankauskaitė.

  793. S. Barščiauskaitė. Kaimo socialinė ir ekonominė raida transformuojamos žemėnaudos sąlygom Papilės seniūnijos teritorijos pavyzdžiu. Vad. J. Milius

  794. J. D. Budrevičius. Lietuvos apdirbamosios pramonės struktūrinių ir teritorinių pokyčių kaita 1990-2001 m. Vad. I. Bražukienė

  795. S. Dragūnas. Baltijos šalių prekyba su Europos Sąjungos valstybėmis. Vad. I. Bražukienė

  796. G. Duobaitė. Žemėnaudos struktūros transformacijos XX a. plokščių seniūnijoje. Vad. J. Milius

  797. J. Gruzdytė. Lietuvos gyventojų užimtumo pokyčiai 1992-2001 m. Vad. M. Dumbliauskienė

  798. N. Jackūnas. Požeminio vandens kokybės apsauga ir vartojimas Vilniaus mieste. Vad. M. Jankauskaitė.

  799. V. Januškevičius. Nemuno hidrocheminiai ypatumai 1997-2001 m. Vad. R. Prapiestienė

  800. I. Juchno. Vilniaus seniūnijų žaliųjų plotų struktūros optimalumo kiekybinė analizė. Vad. R. Prapiestienė

  801. F. Junelytė. Valstybiniai kraštovaizdžio draustiniai Lietuvoje. Vad. P. Kavaliauskas

  802. N. Juškaitė. Agrarinių teritorijų žemėnaudų kaita XX a. pabaigoje (Liudvinamo seniūnijos pavyzdžiu). Vad. A. Česnulevičius

  803. I. Kančytė. Profesoriaus Alfonco Basavyko atliktų darbų analizė Lietuvos upių slėnių raidoje. Vad. V. Dvareckas

  804. A. Kazlauskas. Siaurųjų geležinkelių tinklo ir jo vaidmens Lietuvoje raida. Vad. D. Krupickaitė.

  805. K. Kiaušiatė. Atvykstamasis turizmas iš Prancūzijos Lietuvoje. Vad. J. Ignatonis.

  806. Š. Kondrotas. Golfo laukų problema Lietuvoje. Vad. M. Jankauskaitė

  807. V. Lakavičius. Palestinos problema: geopolitinių veiksnių analizė. Vad. P. Kavaliauskas.

  808. R. Lumpickaitė. Agrarinio kraštovaizdžio kaita XX amžiaus pradžioje (Skiemonių seniūnijos pavyzdžiu). Vad. A. Česnulevičius

  809. R. Lužytė. Vilniaus miesto Sodininkų bendrijų teritorijų transformacijos į gyvenamąsias teritorijų tyrimas. Vad. D. Krupickaitė

  810. J. Marčinskas. Automobilizacijos geografiniai aspektai Lietuvoje. Vad. P. Kavaliauskas.

  811. V. Mikelionis. Imigracija Lietuvoje 1990-2002 m. ir jos perspektyvos. Vad. D. Krupickaitė

  812. N. Paškevičiūtė. Kėdainių miesto žemėveikslių analizė.Vad. G. Ribokas

  813. V. Petrulis. Žemaitijos kultūrinis regionas. Vad. V. Daugirdas

  814. A. Pieviškis. Zarasų miesto erdvinės raidos perspektyvos. Vad. D. Krupickaitė

  815. R. Rinkevičius. Lietuvos didžiųjų miestų dirbančiųjų gyventojų pasiskirstymas ūkio srityse. Vad. D. Krupickaitė

  816. V. Valiūnaitė. Politinė įtampa Lietuvoje (Prezidento rinkimų pagrindu). Vad. P. Kavaliauskas

  2002 m.

  782. T. Narvaišas. Rietavo savivaldybės formavimosi pagrindai. Vad. V. Daugirdas

  783. V. Purvys. Žiemos sporto šakų regionai Europoje. Vad. V. Daugirdas

  784. M. Stalgys. Jurbarko miškų urėdijos miškų valdymas ir naudojimas. Vad. V. Valenta.

  785. Š. Stankevičius. Lietuvos ąžuolynų išsidėstymas, jų būklė ir perspektyva. Vad. V. Valenta

  786. D. Šidlauskas. Lietuvos-Baltarusijos valstybės sienos demarkavimo žemėlapių sudarymo projektas. Vad. D. Mardosienė.

  787. M. Valeika. Žemėlapių dizaino palyginamoji analizė ir vertinimas. Vad. M. Dumbliauskienė.

  788. D. Vegytė. Rytų Baltijos kurortų nacionalinė-ekonominė raida po sovietmečio. Vad. R. Baubinas

  789. M. Vitėnas. Avaringumo geografinė sklaida Lietuvoje. Vad. D. Burneika.

  790. R. Žukovskis. Sirvetos RP gaamtinių ir kultūrinių vertybių išsidėstymas, kaita, apsuaga ir naudojimas. Vad. V. Dvareckas.

   

  2004 m.

  817. Daiva Andrulevičiūtė. Žemėnaudos kartografija istorinės geografijos tyrimuose. Vad. doc. dr. J. Milius.

  818. Jolanta Bernatonytė. Turizmas Biržų savivaldybėje ir jo plėtros galimybės. Vad. prof. habil. dr. A. Česnulevičius.

  819. Jurgita Čeberiakaitė. Hidrografijos tinklas kintančios žemėnaudos sąlygomis, jo transformacijos ir kartografavimas. Vad. doc. dr. J. Milius.

  820. Andrius Čekanauskas. Gyvenamojo nekilnojamo turto kainų erdvinė sklaida Vilniaus mieste. Vad. dr. D. Burneika.

  821. Marius Čeponis. Kartografinių kompiuterinių programų taikymo analizė turistinių žemėlapių sudarymui (ArcView 3.1, CorelDraw 10, Adobe Illustrator 10 pavyzdžiu). Vad. prof. habil. dr. A. Česnulevičius.

  822. Deividas Deviatnikovas. Ekologinis žemės ūkis Lietuvoje. Vad. doc. dr. I. Bražukienė.

  823. Tomas Dobrovolskis. Geomilitarinio Baltijos jūros regiono formavimosi ypatumai. Vad. doc. dr. R. Baubinas.

  824. Egidijus Kamarauskas. Kartografinių projekcijų analizė ir tikslumo vertinimas (Lamberto projekcijos pavyzdžiu). Vad. dr. A. Bautrėnas.

  825. Donatas Kaminskas. Palangos botanikos ir Pavilnio parkų introdukuotos dendrofloros ekogeografinės savybės ir perspektyvos. Vad. prof. habil. dr. V. Valenta.

  826. Laura Kataržytė. Žemaitijos nacionalinio parko Plokštinės gamtinio rezervato biogeografiniai bruožai. Vad. prof. habil. dr. V. Valenta.

  827. Lina Kauneckaitė. Lietuvos gyventojų pasiskirstymo ir tautinės sudėties pokyčiai 1989-2001 m. Vad. Doc. dr. M. Dumbliauskienė

  828. Nedmantas Kavaliauskas. Rekreacinės zonos Vilniaus regioniniuose parkuose. Vad. Lekt. R. Baškytė.

  829. Ieva Sobol. Agrarinių teritorijų naudojimo alternatyvos. Vad. doc. dr. J. Milius.

  830. Aurelija Laurukėnaitė. Saugomos teritorijos žemės reformos kontekste (Vilniaus regioninių parkų pavyzdžiu). Vad. doc. dr. J. Milius, Lekt. R. Baškytė.

  831. Mantas Mikšta. Geležinkelių pasiekiamumo verslo objektams analizė. Vad. doc. dr. R. Baubinas.

  832. Ona Misiūtė. Vidurio Žemaičių aukštumos kraštovaizdžio kultūrinė vertė. Vad. doc. dr. F. Kavoliutė.

  833. Agneta Navickaitė. Dviračių turizmas Lietuvoje. Vad. prof. habil. dr. P. Kavaliauskas.

  834. Martynas Nikitaravičius. Lietuvos prekyba lengvosios ir mašimų gamybos pramonės produktais su ES valstybėmis 1995-2002 m. Vad. doc. dr. I. Bražukienė.

  835. Paulius Novakas. Keleivių gabenimo tarptautiniais maršrutais verslo teritoriniai ypatumai bendroje keleivinio transporto sistemoje. Vad. dr. D. Burneika.

  836. Vidas Petkevičius. Vertybių išsaugojimas ir rekreacinis naudojimas Aukštaitijos nacionaliniame parke. Vad. Lekt. R. Baškytė.

  837. Simas Prušinskas. Klaipėdos regiono urbanizacijos raida 1945-2003 m. Vad. dr. D. Krupickaitė.

  838. Neringa Raulušonytė. Šeimų skaičiaus ir dydžio teritoriniai pokyčiai Lietuvoje 1989-2001 m. Vad. Doc. dr. M. Dumbliauskienė

  Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos