1950 m.

  5. Banionytė Anelė "Nemenčinės valsčiaus fiziniai-geografiniai bruožai" vad. P. Šinkūnas 

  6. Červinskas Edvardas "Vilniaus apskr. Jačiūnų valsč. Fiziniai geografiniai bruožai." vad. K. Bieliukas

  7. Dagilytė Anelė " Rudaminos valsč. Fiziniai geografiniai bruožai." vad. S. Tarvydas 

  8. Dudonytė Neringa "Šumsko valsč. fiz. Geogr. bruožai" vad. P. Šinkūnas 

  9. Gabulaitė Emilija "Riešės valsč. Ekonom. geogr. bruožai." vad.P. Šinkūnas

  10. Grikietytė Julija "Dieveniškių valsč. Ekonom. geogr. bruožai." vad. P. Šinkūnas

  11. Gudonytė Marija "Nemenčinės valsč ekonom. geogra. bruožai." vad. P. Šinkūnas

  12. Janičkaitė Marija "Nemenčinės valsč. Ekonom. geogr. bruožai"......

  13. Jasinevičiūtė Ona "Turgelių valsč. Ekonom-eograf. Bruožai" vad. P. Šinkūnas

  14. Kaukaitė Anelė "Riečės valsč.ekonom-geografiniai bruožai." vad. P. Šinkūnas

  15. Klišytė Valerija "Mickūnų valsč. fiziniai geografiniai bruožai" ......

  16. Makarevičiūtė Ona "Rudaminos valsč. ekonom-geografiniai bruožai." vad. S. Tarvydas

  17. Matijošiūtė Regina " Šalčininkų valsč. ekonom-geogr geografiniai bruožai" vad. P. Garmus

  18. Urbaitė Janina "Dieveniškio valsč. fiz-geogr. bruožai"vad. P. Šinkūnas

  19. Vengrytė Teklė Šakčininkų valsčiaus fiz. Geograf. Bruožai vad. P. Garmus

  20.Venskūtaitė Aldona Šumsko valsč. ekonom. geogr. bruožai. vad. P. Šinkūnas

  1951 m.

  21. Abramavičiūtė Stasė "Vilniaus miesto fizinės geogr. sąlygos" vad. A. Basalykas

  22. Dilytė Genovaitė "Merkio vidurupio baseino fiz. – geograf. Charakteristika" vad. A. Basalykas

  23. Gabnytė Regina "Strėvos aukštupio baseino fiz-geograf. Bruožai" vad. A. Basalykas

  24. Kaminskas Liudas "Vievio rajono šiaurrytinės dalies fiz. geograf. Charakteristika" vad. K. Bieliukas

  25. Lapėnaitė Janina "Valkininkų apylinkių fiz. geograf. Bruožai" vad. V. Gudelis

  26. Matijošius Kazys "Trakų apylinkių hidrografija" vad. K. Bieliuka

  27. Ragauskaitė – Kaušylienė Birutė "Neries slėnys Nemenčinės ruože – Turniškių ruože" vad. A. Basalykas

  28. Suchockaja Viktorija "Trakų miesto fiz. geograf. Ir fiz. ekonom. geografinė apybraiža" vad. P. Šinkūnas

  29. Šapoka Valdas "Vievio apylinkių geograf_ekonom charakteristika" vad. S. Tarvydas

  30. Usonytė Vladislava "Semeliškių apylinkių ekonom.- geograf. Charakteristika" vad. V. Gudelis

  31. Vasiliauskaitė Janina "Lentvario ir jo apylinkių fiz. geogr. charakteristika." vad. S. Tarvydas

  1953 m.

  55. Balčiūnaitė Saverija ir Gudavičiūtė Antanina Nemenčinės rajono geografija
  vad. P. Šinkūnas

  56. Baukytė Valerija Žiežmarės upės baseino fiziniai geografiniai tyrimai
  vad. A. Basalykas

  57. Čepinskas Vincas Švenčionių rajono durpynai
  vad. K. Bieliukas

  58. Černiūtė Vladė Jurbarko rajono dirvožemiai
  vad. V. Miliauskas

  59. Dvareckas Vytautas Neries upės slėnys Kmitų – Čiobiškio atkarpoje/fiziniai-geogr. tyrimai/
  vad. A. Basalykas

  60. Galvydytė Daina Pabradės rajonas sausųjų dirvožemių charakteristika
  vad. J. Kriščiūnas

  61. Gudelytė Danutė Nemuno slėnys Verknės – Šventupės žiočių atkarpoje /fizinė-geografinė analizė/
  vad. A. Basalykas

  62. Šikšnytė Elena Riešės baseino pelkės ir durpynai
  vad. K. Bieliukas

  63. Janiulytė Danielė Švenčionėlių rajono dirvožemių charakteristika
  vad. J. Kriščiūnas

  64. Kiaušaitė Julija Švenčionių rajonas /Ekonominė geografinė apybraiža/
  vad.S. Tarvydas

  65. Matuliauskaitė Marija Šalių rajono dirvožemiai
  vad. V. Miliauskas

  66. Meškauskaitė Vanda Molėtų rajono geografinė aplinka ir gamybinės jėgos
  vad S. Tarvydas

  67.Putrimaitė Valerija Naujosios Vilnios rajono gamybinės jėgos ir jų vystymosi perspektyvos
  vad. S. Tarvydas

  68.Vitulskytė Regina Naujosios Vilnios rajono fiziniai geografiniai bruožai.
  vad. K. Bieliukas

  69. Vitkūnaitė Bronė Molėtų rajono dirvožemiai ir jų pasiskirstymas
  vad. K. Bieliukas

  70.Žalytė Gene Ignalinos rajono dirvožemiai ir jų pasiskirstymas
  vad. J. Kriščiūnas

  71.Žilinskaitė Lidija Nemuno upės slėnys Sekionių – Dabintos atkarpoje /fizinė-geografinė analizė/
  vad. A. Basalykas

  1952 m.

  32. Aleksejutė Regina Merkio aukštupio hidrografinė charakteristika vad. K. Bieliukas

  33. Baltrūnaitė Irena Varėnos rajono ekonom. geograf. Apžvalga vad. P. Šinkūnas

  34. Barčiūnaitė Česlava Trakų rajono ekonom. – geograf. Charakteristika vad. P. Šinkūnas

  35. Bogušis Juozas Ūlos upės slėnio struktūra ir jo vystymasis vad. A. Basalykas

  36. Brazauskas Vincas Eišiškių rajono gamybinių jėgų pasiskirstymas vad. S. Tarvydas

  37. Budzinauskaitė Sofija Kupiškio rajono ekonom. geograf. Charakteristika vad. P. Šinkūnas

  38. Buzaitė Genovaitė Kupiškio rajono fiz. geograf. Apžvalga vad. P. Šinkūnas

  39. Duškinaitė Eugenija Šalčios baseino hidrografinė analizė vad. K. Bieliukas

  40. Dzyonkaitė Elena Šalčininkų rajono ekonom. – geograf. Charakteristika vad. S. Tarvydas

  41. Galdingaitė Birutė Nemuno upės slėnio Merkinės – Krikštonių atkarpos geomorfologinė sandara vad. A. Basalykas

  42. Jankevičiūtė Stasė Merkio baseino morfometrinė ir morfografinė analizė vad. V. Chomskis

  43. Micas Liudas Vilniaus terasės Vilniaus – Naujosios Vilnios ruože vad. V. Chomskis

  44. Michaliukaitė Emilija Vakarų Žemaitijos Palangos kretingos ruožo dirvožemiai ......

  45. Narvydaitė Regina Skroblaus slėnio geomorfologinė sąranga vad. A. Basalykas

  46. Petrauskaitė Jadvyga Merkio proslėnio dirvožemiai Valkininkų apyl. vad. P. Garmus

  47. Povilonskaitė Ona Šalčininkų rajono geografiniai kraštovaizdžiai (landšaftai) vad. V. Gudelis

  48. Sidarkevičiūtė Valerija Druskininkų rajono ekonom. geografinė charakteristika vad. S. Tarvydas

  49. Subačiūtė Emalija Druskininkų rajono pelkės ir durpynai vad. K. Bieliukas

  50.  Stauskaitė Rožė Nemuno upės slėnio geomorfologinė analizė Liškiavos – Merkinės atkarpoje vad. A. Basalykas

  51. Steponavičiūtė Milda Daugų rajono ekonominė – geograf. Charakteristika vad. S. Tarvydas

  52. Valiulytė Aldona Varėnos rajono geografinių kraštovaizdžių fitocenozinė charakteristika vad. V. Gudelis

  53. Vėžytė Anelė Vilniaus srities Druskininkų rajono fizinė geografinė analizė vad. K. Bieliukas

  54. Žiedaitė Felicija Daugų rajono fizinė – geografinė analizė vad. S. Tarvydas

  1954 m.

  72.Abaronaitė – Dauderienė Rožė Nemuno upės slėnio ir jį supančio plotoRumšiškių – Patračiūnų atkarpoje dirvožemių charakteristika
  vad. V. Miliauskas

  73.Beconis Marcijonas Nemuno slėnys Petračiūnų – Rumšiškių atkarpoje (geomorfologinė analizė)
  vad. A. Basalykas

  74.Drazdauskaitė Alfreda Nemuno slėnio ir jį supančio ploto dirvožmių, esančių tarp Rumšiškių ir Juodkočių charakteristika
  vad. V. Miliauskas

  75.Maurukas Eduardas ir Jusys Edmundas Balbieriškių apylinkės geografinė apybraiža /fizinė ir ekonomiė dalys/
  vad. S. Tarvydas

  76.Vasiulytė Genovaitė ir Kęstutytė Anelė Vilijampolės rajono ekonominė – geografinė charakteristika
  vad. P. Šinkūnas

  77.Ketvirtytė Elena Pakruonio apylinkės fiziniai geografiniai bruožai
  vad. P. Šinkūnas

  78.Leknickaitė Ona Nemuno upės slėnys Aštragų – Visginų atkarpoje /geomorfologinė analizė/
  vad. A. Basalykas

  79.Luknytė Bronė Nemuno kilpos tyrimai Punios Nemaniūnų – Bendorių ruože /fizinė-geografinė analizė/
  vad. K. Bieliukas

  80.Merkelytė Saulė Kazlų rūdos rajono dirvožemiai ir jų pasiskirstymas
  vad. J. Kriščiūnas

  81. Naktinytė – Lukoševičienė Danutė Lietuvos TSR upių vandens temperatūrų tyrimai
  vad. A. Basalykas

  82.Naujalytė Birutė Prienų ir jo apylinkių fiziniai-geografiniai bruožai
  vad. K. Bieliukas

  83.Pajarskaitė Albina Baltijos aukštumos dalies /tarp Nemuno ir Neries/ morfometrinė-morfografinė analizė
  vad. V. Chomskis

  84.Skardinaitė Aldona Vandens rėžimas Neries baseine 1950-1951m. hidrologiniais metais
  vad. K. Bieliukas

  85.Tylaitė Rima Anykščių rajono dirvožemiai
  vad. V. Miliauskas

  86.Valivonytė-Volskienė Uršulė Išlaužo apylinkės fiziniai-geografiniai bruožai.
  vad. K. Bieliukas

  86.Vildžiūnaitė Palmira Birštono – Siekionių fizinė-geografinė charakteristika.
  vad. P. Šinkūnas

  88.Vinčiūnaitė Gėnė Nuotekio pasiskirstymas Nemune prie Biržtono 1920 + 1952 metais.
  vad. A. Basalykas

  Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos